Leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden van Neerbos Masters of Meat.

 • 1. Toepasselijkheid

  1. De navolgende voorwaarden gelden in het bijzonder (dus niet uitsluitend) voor het leveren van vlees, vleesproducten en andere daarmee samenhangende zaken en voor het verrichten van daarmee samenhangende diensten. Hieronder wordt bedoeld met "Leverancier" hij die zaken levert en diensten verricht en met "Afnemer" de wederpartij van Leverancier.
  2. Leverancier brengt offertes uit c.q. aanvaardt orders en meer in het algemeen sluit overeenkomsten, voor zover hij niet schriftelijk en uitdrukkelijk anders doet blijken, uitsluitend op de voet van de navolgende voorwaarden. Deze voorwaarden zullen ook gelden voor eventuele vervolg- of andere overeenkomsten tussen Leverancier en Afnemer.

 • 2. Totstandkoming, wijziging van de overeenkomst

  1. Een overeenkomst bindt Leverancier pas, ook indien van hem een offerte is uitgegaan en deze door Afnemer is aanvaard, nadat Leverancier de opdracht van Afnemer schriftelijk heeft bevestigd. Als een opdrachtbevestiging geldt ook het daadwerkelijk naar Afnemer toe maken van een begin van uitvoering van de overeenkomst.
  2. Een wijziging in en/of een aanvulling op een overeenkomst verbindt Leverancier pas nadat hij uitdrukkelijk en schriftelijk met die wijziging of aanvulling heeft ingestemd. Als instemming met die wijziging of aanvulling geldt ook het daadwerkelijk naar Afnemer toe maken van een begin van uitvoering van die wijziging of aanvulling.
 • 3. Prijzen

  1. Voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld c.q. overeengekomen, geldt een prijs, die in een offerte staat vermeld of tussen partijen is overeengekomen, voor levering franco overeengekomen plaats van aflevering. De BTW en eventuele andere overheidsheffingen worden apart in rekening gebracht overeenkomstig het tarief dat voor de betrokken levering of dienst geldt.
  2. Voor een door Leverancier geoffreerde prijs geldt het voorbehoud, dat Leverancier bevoegd is de geoffreerde prijs te verhogen met de meerkosten die voor hem ontstaan doordat na de offerte maar vóór de totstandkoming van de overeenkomst de prijsbepalende elementen zoals bijvoorbeeld officiële marktnoteringen van de te leveren zaken of van de grondstoffen daarvoor, inkoop-, transport- en opslagprijzen, verpakkingskosten, lonen, belastingen en sociale premies, verzekeringspremies e.d. stijgen. Leverancier is voorts bevoegd een overeengekomen prijs te verhogen met de meerkosten die voor hem ontstaan doordat in de periode gelegen tussen de dertigste kalenderdag na de totstandkoming van de overeenkomst en de dag van levering prijsbepalende elementen als bijvoorbeeld inkoop-, transport- en opslagprijzen, verpakkingskosten, lonen, belastingen en sociale premies, verzekeringspremies e.d. stijgen.
  3. Kosten die voor Leverancier aan een verplichting tot het terugnemen en/of verwerken van verpakkingsmateriaal verbonden zijn, kan Leverancier aan Afnemer in rekening brengen.
  4. Verpakkingsmateriaal, dat in aanmerking komt voor hergebruik (zoals kratten) blijft te allen tijde eigendom van leverancier en dient door de Afnemer te worden teruggegeven aan de Leverancier. Blijft de Afnemer daarmee in gebreke dan zullen alle kosten verbonden aan de vervanging van dat materiaal aan de Afnemer in rekening worden gebracht.
 • 4. Betaling

  1. Voor zover ter zake van de betaling niet uitdrukkelijk een andere regeling is overeengekomen, geldt ter zake het volgende. Leverancier doet aan Afnemer bij of na de aflevering een factuur toekomen met vermelding van de voor de (deel)levering verschuldigde prijs. Afnemer is verplicht die prijs zonder korting en, voor zover daaromtrent niet anders is overeengekomen, in de valuta waarin is gefactureerd binnen twintig (20) kalenderdagen na de factuurdatum te betalen hetzij contant ten kantore van leverancier hetzij door de prijs te doen bijschrijven op een door Leverancier aangegeven bankrekening. Klachten over ontvangen facturen dienen op straffe van verval van het recht om te reclameren binnen veertien (14) kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk bij Leverancier te worden ingediend. Deze klachten of bezwaren schorten de etalingsverplichting niet op. Leverancier is gerechtigd om in afwijking van het in de tweede en derde zin bepaalde van Afnemer gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde prijs vóór of bij de aflevering te verlangen, indien hij daartoe aanleiding ziet. Daarnaast is Leverancier ook gerechtigd vóór of bij de aflevering een naar zijn oordeel genoegzame zekerheid voor de betaling van de verschuldigde prijs te verlangen. Wordt de vooruitbetaling c.q. de zekerheid niet binnen de door Leverancier gestelde termijn ontvangen dan is Leverancier gerechtigd de nakoming van al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd zijn recht op schadevergoeding.
  2. In het geval ten laste van Afnemer beslag wordt gelegd, hem surséance van betaling wordt verleend of hij in staat van faillissement wordt verklaard, of in het geval dat Afnemer zijn onderneming geheel of gedeeltelijk staakt of overdraagt, wordt al hetgeen Afnemer aan Leverancier verschuldigd is direct ten volle opeisbaar.
  3. Bij niet-tijdige betaling van de verschuldigde prijs is Afnemer door het enkele overschrijden van de voor betaling geldende termijn vanaf het overschrijden van die termijn tot de dag van volledige betaling over het verschuldigde maar niet betaalde deel van de prijs een rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente plus twee (2) procent. Leverancier is gerechtigd de nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat volledige betaling van het verschuldigde is ontvangen. Vindt volledige betaling van het verschuldigde ook niet plaats binnen een door Leverancier gestelde nadere termijn dan is Leverancier bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd eventuele andere rechten van Leverancier, waaronder in het bijzonder zijn recht op schadevergoeding.
  4. Alle kosten die Leverancier in of buiten rechte maakt in verband met enig tekortschieten van Afnemer in de nakoming van zijn verplichtingen, komen geheel voor rekening van Afnemer. De vergoeding voor de kosten die Leverancier buiten rechte maakt, bedraagt vijftien (15) procent van het verschuldigde, maar minimaal 500 euro
  5. Afnemer mag tegenvorderingen die hij op Leverancier heeft niet verrekenen met hetgeen hij aan Leverancier verschuldigd is, behoudens voor zover die tegenvorderingen door Leverancier schriftelijk en uitdrukkelijk zijnerkend of in rechte onherroepelijk zijn vastgesteld.
  6. Ter zake van geleverde zaken of verrichte diensten komt Afnemer geen recht tot opschorting van zijn betalingsverplichting toe, behalve voor zover Leverancier daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd.

 • 5. Levering

  1. Een leveringstermijn vangt aan daags na het tot stand komen van de overeenkomst, met dien verstande dat, in het geval Leverancier vooruitbetaling van de verschuldigde prijs of verlening van zekerheid voor de betaling daarvan binnen veertien (14) kalenderdagen na het tot stand komen van de overeenkomst verlangt, de termijn niet eerder ingaat dan nadat die vooruitbetaling c.q. de zekerheid geheel is ontvangen.
  2. Enkele overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn doet Leverancier nog niet in verzuim zijn. Daarvan is pas sprake wanneer Leverancier om hem toe te rekenen redenen ook niet levert binnen een hem na de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk gestelde nadere en redelijke termijn.
  3. Afnemer mag de overeenkomst wegens een termijnoverschrijding, die Leverancier is toe te rekenen en haar ingevolge het in 5.2 bepaalde in verzuim doet zijn, slechts ontbinden voor zover de overeenkomst nog niet is nagekomen en instandhouding van het nog niet nagekomen deel van de overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
  4. Leverancier is gerechtigd tot het doen van deelleveringen en in samenhang daarmee tot het toezenden van deelfacturen.
  5. Voor zover niet uitdrukkelijk anders is of naderhand wordt overeengekomen, geschiedt de afgifte van te leveren zaken bij het magazijn c.q. de fabriek van Afnemer.
  6. Op Afnemer rust een afnameplicht. Neemt Afnemer de voor hem bestemde en aan hem aangeboden zaken om niet aan Leverancier toe te rekenen redenen niet (tijdig) af, dan is Leverancier gerechtigd deze zaken na zeven (7) kalenderdagen na aanbieding te verkopen. De opbrengst treedt tot maximaal de overeengekomen koopprijs in de plaats van de zaken. Alle kosten en een eventuele minderopbrengst komen voor rekening van Afnemer. Eén en ander laat eventuele andere rechten van Leverancier jegens Afnemer onverlet.

 • 6. Overgang van eigendom

  1. De eigendom van de geleverde zaken gaat op Afnemer niet eerder over dan nadat Afnemer al hetgeen hij uit hoofde van of in verband met enige met Leverancier gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken en/of het verrichten van diensten aan Leverancier verschuldigd is, ten volle heeft betaald.
  2. Afnemer is verplicht de zaken, waarvan de eigendom nog bij Leverancier rust, duidelijk afgescheiden van andere zaken en overigens naar behoren te bewaren.
  3. Over zaken, waarvan de eigendom nog bij Leverancier rust, mag Afnemer niet anders beschikken dan past in de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf; daaronder valt niet het gebruik van die zaken voor het verstrekken van zekerheid.
  4. Wanneer Afnemer enige verplichting uit hoofde van of in verband met enige met Leverancier gesloten overeenkomst tot leveren van zaken en/of het verrichten van diensten niet ten volle nakomt, is Leverancier gerechtigd de hem nog in eigendom toebehorende zaken eigenmachtig terug te nemen, zonder dat hij tot enige vergoeding is gehouden. Afnemer is verplicht hierbij alle gewenste medewerking te verlenen op straffe van een direct opeisbare boete van 1000 euro per dag. Alle kosten van terugnemen zijn voor rekening van Afnemer.

 • 7. Overgang van risico

  1. Schade aan of geheel of gedeeltelijk verlies van te leveren zaken komt en blijft voor risico van Afnemer reeds vanaf het moment van aankomst van die zaken op de plaats van aflevering. Indien Leverancier zaken ter aflevering aan Afnemer aanbiedt, maar Afnemer die zaken om niet aan Leverancier toe te rekenen redenen niet afneemt, komt en blijft schade aan of geheel of gedeeltelijk verlies van die zaken vanaf het moment van aanbieding eveneens voor risico van Afnemer.

 • 8. Kwaliteit; keuring; tekortkomingen

  1. De afgeleverde zaken gelden als deugdelijk indien zij voldoen aan de wettelijke veterinaire kwaliteitseisen, die ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst gelden, en indien zij verder beantwoorden aan de uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en geschikt zijn voor het gebruik dat door Afnemer vóór of bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk is genoemd.
  2. Gewichtsverlies door koeling of bevriezing wordt niet als tekortkoming aangemerkt indien het gewichtsverlies niet meer dan één (1) procent bedraagt. Gewichtsverlies kan in dit verband slechts worden aangetoond met een officiële weegbrief waaruit blijkt dat weging bij of direct in aansluiting op aflevering op een deugdelijke openbare weegbrug heeft plaats gevonden. Indien Afnemer de hem te leveren zaken zelf bij Leverancier afhaalt, stelt Leverancier hem desgevraagd in de gelegenheid die zaken bij Leverancier te wegen of in zijn aanwezigheid te doen wegen. In het in de vorige zin bedoelde geval worden klachten over het gewicht door Leverancier alleen aanvaard, voor zover er een weging bij Leverancier heeft plaats gevonden.
  3. Afnemer is gehouden de afgeleverde zaken onmiddellijk na aflevering op grondige en deskundige wijze op volledigheid en deugdelijkheid te (doen) onderzoeken. Tekortkomingen die daarbij worden ontdekt dienen, in geval het niet-bevroren vlees betreft, binnen vierentwintig (24) uur en in geval het bevroren vlees betreft binnen tweeënzeventig (72) uur en, in geval van andere zaken, binnen tien (10) kalenderdagen na afgifte schriftelijk of mondeling met een direct daarop aansluitende schriftelijke bevestiging aan Leverancier te worden gemeld. Bij melding van klachten dient een door een erkende en onafhankelijke deskundige opgesteld onderzoeksrapport te worden overgelegd, waarin de klachten worden bevestigd. Niet-naleving van deze keurings- en meldingsplichten brengt verval met zich mee van alle rechten in verband met tekortkomingen, die bij grondig en deskundig onderzoek hadden kunnen worden ontdekt.
  4. Tekortkomingen die overeenkomstig het in 8.2 en 8.3 bepaalde tijdig en op juiste wijze zijn gemeld, als ook tekortkomingen, waarvan Afnemer aantoont dat hij deze ondanks een grondig en deskundig onderzoek niet binnen de in 8.3 genoemde termijnen heeft kunnen ontdekken en melden en die hij verder binnen een termijn van dertig (30) dagen na aflevering alsnog, in geval het niet-bevroren vlees betreft binnen vierentwintig (24) uur, en in geval het bevroren vlees betreft binnen tweeënzeventig (72) uur, en bij overige zaken binnen tien (10) kalenderdagen na ontdekking schriftelijk aan Leverancier meldt onder overlegging van een onderzoeksrapport van een onafhankelijk deskundige, zal Leverancier voor zover redelijkerwijs nog mogelijk desverlangd kosteloos opheffen door aanvulling c.q. vervanging. Wordt geen aanvulling of vervanging verlangd of zijn aanvulling of vervanging redelijkerwijs niet mogelijk dan wordt volstaan met een creditering ten gunste van Afnemer voor het deel, waarop de tekortkoming betrekking heeft. Tot het kosteloos opheffen van een tekortkoming c.q. tot creditering is Leverancier echter alleen gehouden wanneer Afnemer aantoont dat de tekortkoming het directe gevolg is van een omstandigheid die aan Leverancier is toe te rekenen. Leverancier heeft het recht om een eigen onderzoek naar aard, omvang en oorzaak van een beweerde tekortkoming te doen. Afnemer is gehouden daarbij alle gewenste medewerking te verlenen, op straffe van verval van al zijn rechten in verband met de tekortkoming. Leverancier is niet verplicht om ondeugdelijke zaken terug te nemen, maar desverzocht stelt Afnemer de vervangen zaken onverwijld ter beschikking van Leverancier.
  5. Afnemer kan de overeenkomst wegens Leverancier toe te rekenen tekortkomingen ontbinden slechts voor zover Leverancier ook na een schriftelijke aanmaning daartoe niet binnen een alle omstandigheden in aanmerking genomen redelijke termijn er in slaagt de tekortkomingen op aanvaardbare wijze op te heffen en instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Afnemer kan worden gevergd.

 • 9. Aansprakelijkheid voor schade

  1. Alleen schade waarvan Afnemer aantoont dat zij het directe gevolg is van een gebeurtenis waarvoor Leverancier rechtens jegens Afnemer aansprakelijk is te houden, vergoedt Leverancier Afnemer zij het met inachtneming van de volgende bepalingen:
  a. Schade aan andere dan geleverde zaken en letselschade, in beide gevallen gevolgschade uit dien hoofde daaronder begrepen, worden tezamen vergoed tot een bedrag van maximaal 1,25 miljoen euro (zegge: 1 miljoen tweehonderd en vijftig duizend euro) per gebeurtenis of samenstel van gebeurtenissen uit eenzelfde oorzaak;
  b. Andere schade dan onder a. bedoeld wordt in totaal vergoed tot een bedrag van vijftig (50) procent van de netto prijs (overeengekomen bruto prijs minus BTW en eventuele andere heffingen) van die overeenkomst, of in geval van een overeenkomst met deelleveringen, van dat deel van de overeenkomst, waarmee het schadegebeuren ten nauwste samenhangt, maar nimmer tot een hoger bedrag dan 25.000 euro (zegge: vijfentwintig duizend euro);
  c. Een schade dient met bekwame spoed doch in ieder geval binnen twintig (20) kalenderdagen na ontdekking schriftelijk aan Leverancier te worden gemeld en aan Leverancier dient alle medewerking te worden verleend bij een eventueel onderzoek zijnerzijds naar aard, omvang en oorzaak van de schade, een en ander op straffe van verval van het recht op schadevergoeding en onverminderd het hierna onder d. bepaalde.
  d. Schade die ontdekt wordt na zes (6) maanden na de afgifte van de zaken of de beëindiging van de dienst, waarmee de schade rechtstreeks verband houdt, komt niet voor vergoeding in aanmerking.
  2. Een aan Afnemer toekomende vordering tot schadevergoeding verjaart met het verstrijken van een termijn van twaalf (12) maanden na de afgifte van de zaken of de beëindiging van de dienst, waarmee de schade rechtstreeks verband houdt.
  3. Afnemer vrijwaart Leverancier tegen alle schadevorderingen van derden in verband met door Leverancier aan hem geleverde zaken of voor hem verrichte diensten, althans voor zover deze schade in de verhouding tot Afnemer niet krachtens de overeenkomst voor rekening van Leverancier komt.

 • 10. (On-)toerekenbaarheid van tekortschieten

  1. Indien Leverancier tekortschiet in de nakoming van een verplichting jegens Afnemer kan dat tekortschieten niet aan Leverancier worden toegerekend, indien het tekortschieten het gevolg is van een voor Leverancier ongewone of niet voorziene omstandigheid. Als een zodanige omstandigheid geldt in ieder geval, althans voor zover Leverancier ter zake geen schuld treft: oorlog of een daarop gelijkende situatie, oproer, sabotage, brand, blikseminslag, explosie, uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen, storing in de energievoorzieningen, ernstige bedrijfsstoring, ziekte van personeel op ongewone schaal, staking, bedrijfsbezetting, blokkade, boycot, tekort aan grondstoffen, transportbelemmeringen, overheidsmaatregelen waaronder invoer-, uitvoer-, doorvoer-, productie- of leveringsverboden, niet of niet-tijdig presteren van een door Leverancier bij de uitvoering betrokken derde, waaronder een toeleverancier, het optreden van epidemische dierziektes.
  2. Voor zover Leverancier de overeenkomst tijdelijk niet (naar behoren) kan nakomen door een omstandigheid die hem niet kan worden toegerekend, worden de wederzijdse verplichtingen van het nog niet uitgevoerde deel van de overeenkomst opgeschort. Als een tijdelijke niet (naar behoren) kunnen nakomen geldt een niet kunnen nakomen gedurende maximaal dertig (30) min of meer aaneengesloten kalenderdagen. Daarna kan ieder de overeenkomst met inachtneming van het in 10.3 bepaalde ontbinden.
  3. Indien de overeenkomst gedeeltelijk door Leverancier niet (naar behoren) kan worden uitgevoerd door een omstandigheid die Leverancier niet kan worden toegerekend, kan de overeenkomst slechts voor dat deel worden ontbonden.
  4. Indien Leverancier met meer dan één Afnemer een overeenkomst heeft gesloten betreffende gelijke of gelijksoortige zaken en Leverancier is door een hem niet toe te rekenen omstandigheid niet in staat alle overeenkomsten ten volle na te komen, dan is Leverancier gerechtigd naar eigen inzicht te bepalen welke overeenkomst hij in welke mate nakomt.

 • 11. Toepasselijk recht, Incoterms en bevoegde rechter

  1. Op de overeenkomst, ook voor wat betreft de totstandkoming daarvan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 blijft buiten toepassing.
  2. In geval van een overeenkomst, die vervoer van zaken buiten het grondgebied van Nederland meebrengt, zijn de door de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs vastgestelde en op het moment van sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms aanvullend van toepassing in die zin dat door partijen gehanteerde handelstermen zoveel als met de onderhavige voorwaarden verenigbaar overeenkomstig de Incoterms worden uitgelegd.
  3. Van geschillen over of in verband met de overeenkomst ook voor wat betreft het tot stand komen daarvan, neemt bij uitsluiting kennis de bevoegde rechter binnen het Arrondissement waarin Leverancier is gevestigd. Leverancier is echter bevoegd het geschil aan een andere bevoegde Nederlandse of buitenlandse rechter voor te leggen.
Neerbos Masters of Meat
Neerbos Masters of Meat
Neerbos Masters of Meat
Neerbos Masters of Meat
Neerbos Masters of Meat
Neerbos Masters of Meat